REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§1

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, w dalszej części nazywany
Regulaminem, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną pod adresem
internetowym casaregal.pl obsługiwanym przez Casa Regal Wnętrza spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Pasternik 80, kod pocztowy 31 – 354,
NIP: 6772470832, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł której akta rejestrowe są
prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS: 0000931611, adres e-mail: sklep@casaregal.pl.

§2

Słownik pojęć
Poniższym określeniom w rozumieniu Regulaminu nadano następujące znaczenia:
1) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
2) Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia
teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające
indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych
między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
3) Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające
porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności
poczty elektronicznej;
4) Świadczenie usług drogą elektroniczną – świadczenie usługi zgodnie z art. 2 pkt 4
ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
5) Usługodawca – podmiot wskazany w §1,
6) Usługobiorca – osoba fizyczna lub prawna dokonująca lub przejawiająca chęć
dokonania z Usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną, czynności
prawnych prowadzących do wykonania usług, określonych w Regulaminie,
7) Konsument – osoba fizyczna, o której mowa w przepisie art. 221 kodeksu cywilnego,
8) Produkt – rzecz nabywana przez Usługobiorcę za pośrednictwem Usługodawcy w
sposób i na warunkach określonych w Regulaminie,
9) Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy zmierzające do zawarcia umowy z
Usługodawcą, składane za pośrednictwem strony internetowej, której przedmiotem
jest nabycie Produktu, a następnie jego dostarczenie pod adres wskazany przez
Usługobiorcę,
10) Usługi – wszelkie czynności dokonywane przez Usługodawcę za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej, pod adresem elektronicznym,
11) Formularz kontaktowy– dokument w formie elektronicznej wypełniany przez
Usługobiorcę zamieszczony w witrynie internetowej, umożliwiający kontakt
Usługodawcy z Usługobiorcą,
12) Konto –indywidualne konto internetowe Usługobiorcy,
13) Polityka prywatności – odrębny dokument regulujący kwestie ochrony danych
osobowych przez Usługodawcę.

§3

Postanowienia ogólne
1. Platformą utworzoną celem umożliwienia korzystania z usług świadczonych drogą
elektroniczną przez Usługodawcę jest strona internetowa casaregal.pl.
2. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z udostępnionej platformy
zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Treści prezentowane na platformie internetowej pod adresem casaregal.pl nie stanowią
oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, poza wyraźnie wskazanymi.
4. Przeglądanie zawartości platformy internetowej nie wymaga utworzenia Konta.
5. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, który to jest regulowany w
odrębnym dokumencie.
6. Usługobiorca oświadcza, że przekazane przez niego dane osobowe są zgodne ze
stanem faktycznym, oraz że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką
Prywatności i zobowiązuje się go przestrzegać.
7. Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystywanie, wyłącznie w celach
marketingowych, fotografii z realizacji przedsięwzięć tj. wykorzystania Produktu
przez Usługobiorcę po jego zakupie.

§4

Indywidualne Konto
1. W ramach usług dostarczanych przez Usługodawcę, Usługobiorca może założyć
Konto.
2. W celu utworzenia Konta, Usługobiorca powinien:
a) Podać swój adres e – mail oraz wskazać hasło do logowania,
b) zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin,
3. Wykonanie czynności wskazanych w ustępie powyżej stanowi zawarcie umowy o
świaczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą na czas
nieoznaczony, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną przez
Usługodawcę.
4. Po przesłaniu formularza, Usługobiorca, na podany przy Rejestracji adres e-mail
otrzymuje wiadomość potwierdzającą utworzenie Konta.
5. Po zalogowaniu się, w zakładce „Moje Konto” Usługobiorca wskazuje:
a) Imię i nazwisko,
b) Adres rozliczeniowy lub adres do wysyłki.
6. Posiadanie Konta umożliwia:
a) Złożenie Zamówienia;
b) Przechowywanie danych niezbędnych do złożenia Zamówienia lub wystawienia
faktury VAT;
c) wgląd do historii Zamówień,
d) edytowanie danych dotyczących Usługobiorcy w wybranym przez niego
momencie.
7. Usługobiorca będący Konsumentem, może skorzystać z prawa do odstąpienia od
umowy, o której mowa w ust. 3 w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania
przyczyny. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczającym jest przesłanie
oświadczenia o chęci skorzystania z tego uprawnienia na adres e – mail wskazany
przez Usługodawcę.
8. Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem 14 – dniowego wypowiedzenia,
poprzez wystosowanie oświadczenia w formie wiadomości e – mail na wskazany
przez Usługodawcę adres, w którym zgłasza chęć usunięcia Konta.
9. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu,
Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia
naruszeń może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z
zachowaniem 14 – dniowego terminu wypowiedzenia.
10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez
wpływu na wykonane już usługi, a także umowy, do których zawarcia doszło przed
złożonym wypowiedzeniem, a których termin wymagalności jeszcze nie nadszedł.
Jednakże Strony mogą tą kwestie uregulować odmiennie.
11. Po utworzeniu Konta, Usługobiorca loguje się do niego poprzez adres e – mail oraz
nadane hasło.
12. Usługobiorca zobowiązuje się do nieudostępniania Konta, jak również danych
służących logowaniu osobom trzecim, oraz do podejmowania środków
bezpieczeństwa zapobiegających zapoznaniu się z nimi przez osoby nieupoważnione.
13. W ramach platformy utworzonej przez Usługodawcę zabronione jest publikowanie
treści naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub dobre obyczaje.
14. Usługobiorca nie może wykorzystywać Konta do celów sprzecznych z jego
przeznaczeniem, w szczególności do rozsyłania spamu czy prowadzenia jakiejkolwiek
działalności komercyjnej.
15. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymania się od aktywności, która może
wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie usług dostarczanych przez Usługodawcę.

§5

Zakres usług
1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy, za pośrednictwem strony internetowej,
następujące Usługi:
a) zapewnia możliwość przeglądania zawartości strony internetowej,
b) informuje o aktualnych ofertach Usługodawcy, w tym obowiązujących
promocjach;
c) infomuje o przedmiocie prowadzonej przez siebie dzialalności gospodarczej i
przedsięwzięciach;
d) umożliwia złożenie Zamówienia,
e) umożliwia założenie i dostęp do Konta,
f) umożliwia zadanie zapytania Usługodawcy lub złożenie reklamacji za
pośrednictwem formularza kontaktowego,
2. W celu skorzystania z dostępnych Uslug, Usługobiorca powinien posiadać dostęp do
sieci Internet oraz przeglądarkę internetową (Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera) w
najnowszej, dostępnej wersji.
3. Strona internetowa jest przystosowana do wyświetlania również na urządzeniach
przenośnych (w szczególności smartfon, tablet), jeżeli Usługobiorca spełnia warunki
określone w ust. 2.
4. Usługi wskazane w §5 ust. 1 lit c)-e) są przeznaczone wyłącznie dla osób fizycznych
posiadających pełną zdolnosć do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną
zdolność do czynności pranych mogą korzystać z usług wskazanych w §5 ust. 1 lit c)-
e) wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego.

§6

Zamówienia
1. Informacje dotyczące Produktów oferowanych przez Usługodawcę stanowią
zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego.
2. Zamówienie realizowane jest w obszarze zakreślonym przez Usługodawcę. Jeżeli
dostawy nie można zrealizować, Usługobiorca otrzymuje komunikat o braku
możliwości realizacji Zamówienia pod wskazany przez niego adres
3. Usługobiorca może dokonać zamówienia przedmiotów po założeniu Konta.
Dokonanie zakupu jest możliwe również bez zakładania Konta bez Usługobiorcę.
4. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej zawierają wszystkie podatki,
nie zawierają jednak kosztów dostawy. Ceny zawierające omyłki pisarskie lub
rachunkowe nie wiążą ani Usługodawcy, ani Usługobiorcy.
5. W każdym przypadku obniżenia ceny, Usługodawca wyświetla ostatnią najniższą cenę
Produktu w ciągu ostatnich 30 dni przed zastosowaniem obniżki.
6. Usługobiorca składający Zamówienie bez zakładania Konta, na stronie internetowej,
podejmuje poniższe kroki:
a) wybiera Produkt, który chce zakupić,
b) wskazuje adres dostawy (miejscowośc, ulica, numer budynku, numer mieszkania),
c) wskazuje swoje imię, nazwisko, telefon komórkowy,
d) wybiera metodę płatności (przelew bankowy, za pobraniem, płatność online z
PayU),
e) akceptuje Regulamin oraz Zamówienie, klikając w przycisk „Akceptuje
Regulamin” a następnie „Złóż zamówienie”
f) prawidłowo uiszcza opłatę za pośrednictwem wybranej przez siebie metody
płatności.
7. Usługobiorca składający Zamówienie za pomocą Konta, na stronie internetowej,
podejmuje poniższe kroki:
a) loguje się na stronie internetowej przy użyciu adresu elektronicznego oraz
nadanego hasła,
b) wybiera Produkt, który chce zakupić,
c) wskazuje adres dostawy (miejscowośc, ulica, numer budynku, numer mieszkania),
d) wybiera metodę płatności (przelew bankowy, za pobraniem, płatność online z
PayU),
e) akceptuje Zamówienie, klikając w przycisk „Złóż zamówienie”,
f) prawidłowo uiszcza opłatę za pośrednictwem wybranej przez siebie metody
płatności.
8. Po wykonaniu kroków wskazanych w ust. 6 i ust. 7, Usługodawca przystępuje do
realizacji Zamówienia. W razie wątpliwości Usługodawca zastrzega sobie prawo do
potwierdzenia faktu złożenia Zamówienia przez Usługobiorcę za pośrednictwem
adresu elektronicznego i dopiero po uzyskaniu potwierdzenia przystępuje do jego
realizacji.
9. Usługobiorca na wskazany w toku składania Zamówienia adres elektroniczny
otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą informacje dotyczące złożonego
Zamówienia.
10. W razie wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację Zamówienia
Usługodawca jest uprawniony do jego wstrzymania, o czym niezwłocznie informuje
Usługobiorcę drogą elektroniczną bądź telefonicznie.
11. Usługodawca jest uprawniony do odmowy przyjęcia Zamówienia w dni wolne od
pracy Usługodawcy. O dniach wolnych Usługodawca informuje Usługobiorcę na
stronie internetowej casaregal.pl.
12. Jeżeli do Zamówienia z jakichkolwiek przyczyn nie zostały doliczone koszty dostawy,
Usługodawca kontaktuje się drogą telefoniczną lub elektroniczną celem
poinformowania Usługobiorcy o konieczności doliczenia kosztów dostawy
przedmiotu Zamówienia.
13. Usługobiorca otrzymuje od Usługodawcy paragon lub fakturę VAT jako dokument
potwierdzający dokonanie zapłaty.
14. Usługobiorca chcąc otrzymać fakturę VAT, powinien w trakcie składania Zamówienia
wybrać opcję „faktura VAT”.
15. Usługodawca realizuje dostawy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli
Zamówienie opiewa na kwotę 1000 zł lub niższą, koszt dostawy wynosi 15 zł. Koszt
dostawy poza obszar Rzeczpospolitej Polskiej jest ustalany indywidualnie z
Usługobiorcą.
16. Szacowany czas wysyłki jest podawany przez Usługodawcę w opisie Produktu i jest
zależny od dni i godzin pracy podmiotów realizujących usługi kurierskie. Niemniej w
dni robocze produkt zostanie wysłany w ciągu 24 godzin od zapłaty całości ceny –
dotyczy to także płatności za pobraniem. Zamówienia które wpłyną w sobotę,
niedzielę oraz inne dni ustawowo wolne od pracy zostaną wysłane maksymalnie w
drugim dniu roboczym następującym po nich.
17. Wydanie Produktu następuje nie wczesniej niż po zapłacie całości ceny. Do czasu
zapłaty całości ceny Produkt pozostaje własnością Usługodawcy.

§7

Zapytania, uwagi, reklamacje
1. Usługobiorca może zgłaszać zapytania, uwagi dotyczące funkcjonowania platformy
internetowej, jak również reklamacje związane z świadczonymi usługami.
2. Usługobiorca może zgłaszać reklamacje za pośrednictwem:
a) Formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem: casaregal.pl
b) Elektronicznie, na adres e-mail: sklep@casaregal.pl
3. Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Usługobiorcy o
wynikach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, na podany adres
kontaktowy Usługobiorcy.
4. Termin na ustosunkowanie się wynosi 14 dni, liczony od dnia otrzymania zgłoszenia.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpoznania reklamacji lub
zapytania zawierającego treści wulgarne lub obrażliwe wobec Usługodawcy.
6. Reklamacja w szczególności zawiera: dane reklamującego Usługobiorcy, wskazanie
okoliczności stanowiących podstawę reklamacji, wysuwane żądanie w związku ze
składaną reklamacją oraz dokumentację fotograficzną reklamowanego Produktu (jeśli
dotyczy).
7. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania.
8. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy oznacza uznanie reklamacji.
9. Koszty nieuzasadnionej reklamacji ponosi Usługobiorca.
10. Podstawy reklamacji nie mogą stanowić w szczególności:
a) okoliczności związane z nieprawidłowym działaniem przeglądarki lub
naprawami serwisowymi,
b) działania podmiotów, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
11. Usługobiorcy będącemu Konsumentem przysługują uprawnienia określone w ustawie
z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827). Do umów
zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na Konsumenta, w tym w
szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem,
nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II kodeksu cywilnego.
12. Pozostałym Usługobiorcom przysługują uprawnienia wynikające z art. 556 i
następnych kodeksu cywilnego.

§8

Obowiązki Usługodawcy
1. Usługodawca zapewnia dostęp do swoich usług poprzez udostępnienie platformy
internetowej pod adresem casaregal.pl.
2. Usługodawca udostępnia swój adres e-mail do korespondencji z Usługobiorcą, a także
dane teeladresowe na stronie internetowej.
3. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługi wskazane w §5 Regulaminu.
4. W stosunku do Usługobiorcy niebędącego Konsumentem, Usługodawca ponosi
odpowiedzialność tylko w przypadku gdy do powstania szkody doszło wskutek
umyślnego działania Usługodawcy.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
6. Usługodawca udziela pomocy Usługobiorcy w zakresie korzystania z funkcjonalności
strony internetowej.
7. Usługodawca ma obowiązek udzielania odpowiedzi na zadane przez Usługobiorcę
zapytanie oraz reklamacje.

§9

Odstąpienie od umowy (dotyczy Uslugobiorców będących Konsumentami)
1. Usługobiorca będący Konsumentem, który zawarł umowę o której mowa w §6
Regulaminu, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
Dotyczy to również osób, o których mowa w art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 roku
o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
2. Termin na odstąpienie od umowy rozpoczyna swój bieg z chwilą wejścia przez
Uslugobiorcę w posiadanie Produktu.
3. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie informacji o odstąpieniu od
umowy za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres Usługodawcy. Usługobiorca
może odstąpić od umowy na formularzu stanowiącym załącznik do ustawy z dnia 30
maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), jednak nie jest to
obowiązkowe.
4. Po odstąpieniu od umowy przez Usługobiorcę, Usługodawca przesyła potwierdzenie
otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
5. Umowę, od której dokonano odstąpienia, uznaje się za niezawartą.
6. Usługodawca w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
zwraca Usługobiorcy poniesione koszty. Usługodawca wstrzyma się ze zwrotem
płatności do chwili otrzymania Produktu lub dostarczenia dowodu odesłania Produktu,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Usługodawca zwraca Uslugobiorcy koszty najtańszego sposobu doręczenia Produktu.
Jeżeli Usługobiorca wybrał inny niż najtańszy sposób doręczenia, Usługodawca nie
jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Usługobiorcę dodatkowych kosztów.
8. Jeżeli Usługobiorca korzysta z częściowego odstąpienia od umowy, nie przysługuje
mu zwrot kosztów najtańszego sposobu doręczenia Produktu.
9. Usługobiorca jest zobowiązany zwrócić Produkt na adres Usługodawcy nie później
niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez niego od umowy.
10. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest odesłanie Produktu przez
upływem 14-dniowego terminu.
11. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługobiorca ponosi jedynie bezpośrednie
koszty zwrotu Produktu.
12. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące
wynikiem użytkowania Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
13. Usługodawca zwraca płatności dokonane przez Konsumenta przy użyciu tego samego
sposobu zapłaty, chyba że Usługobiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,
który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
14. Poza przypadkami wskazanymi w Regulaminie, prawo do odstąpienia nie przysługuje
w przypadkach przewidzianych w przepisie art. 38 ust. 1 pkt 1-14 ustawy z dnia 30
maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2019.134.j.t), w szczególności jeżeli
przedmiotem zamówienia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta, służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
lub Produkt którego nie można zwrócić z powodów higienicznych.

§10

Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy przekazanych Usługodawcy, jest
Usługodawca.
2. Usługobiorca przekazuje swoje dane osobowe podmiotowi wskazanemu w §1.
3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy w celu wysyłki newslettera,
realizacji Zamówienia, świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną
oraz innych celów określonych w Regulaminie.
4. Dane są przetwarzane oraz udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie
zgody wyrażonej przez Usługobiorcę, zawartej umowy, obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze lub prawnie uzasadnionego celu Administratora.
5. Usługodawca przetwarza dane podane przez Usługobiorcę tj. imię i nazwisko, firma
NIP, dane teleadresowe i adresowe, numer telefonu, numer rachunku bankowego,
adres IP, treść zapytania/reklamacji/uwag, a także inne identyfikatory oraz informacje
gromadzone poprzez pliki cookies. Podane przez Usługobiorcę dane osobowe są
widoczne tylko dla osób uprawnionych.
6. Usługodawca przechowuje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to potrzebne
do celów wynikających z praw Usługobiorcy, jak i Usługodawcy, chyba że będą one
przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych albo w interesie publicznym bądź do
celów badań naukowych lub historycznych czy też do celów statystycznych na mocy
art. 89 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/W, za pomocą odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych.
7. Usługobiorca podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, z zastrzeżeniem, że
niepodanie określonych danych uniemożliwia założenie Konta, realizację
Zamówienia, przeprowadzenie rekrutacji lub skorzystanie z innych funkcjonalności
gwarantowanych przez Usługodawcę
8. W przedmiocie przetwarzania danych osobowych, Usługodawca zapewnia
Usługobiorcy kontakt drogą elektroniczną pod adresem: sklep@casaregal.pl.
9. Usługobiorca ma prawo otrzymać w pliku PDF dane osobowe, dostarczone
Usługodawcy.
10. Usługobiorca ma prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, ich
sprostowania i uzupełnienia zgodnie ze stanem faktycznym.
11. Usługobiorca może również cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądać
ich niezwłocznego usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wnieść sprzeciw.
12. Usługodawca gwarantuje możliwość usunięcia danych osobowych, w szczególności
w przypadku usunięcia Konta Usługobiorcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do
przetwarzania danych osobowych, w szczególności, gdy Usługobiorca nie uregulował
wszystkich należności lub naruszył przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności,
ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń
przez Usługodawcę.
13. Realizacja uprawnień Usługobiorcy, o których mowa powyżej, odbywa się za pomocą
poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości o określonej treści na adres
elektroniczny Usługodawcy.
14. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań
w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem
przez osoby nieupoważnione, w szczególności poprzez szyfrowanie danych, używanie
bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).
15. Usługodawca informuje organ nadzorczy o incydentach bezpieczeństwa dotyczących
danych osobowych.
16. Usługodawca przekazuje dane osobowe Usługobiorcy podmiotom pozostającym w
ścisłej współpracy ze Usługodawcą, w szczególności dostawcom usług
informatycznych, usług płatniczych, bankom, a także podmiotom świadczącym usługi
księgowe.

§11

Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:
 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach,
w szczególności w razie zmiany funkcjonalności strony internetowej, działalności
Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
3. Usługodawca informuje Usługobiorcę o zmianie Regulaminu za pośrednictwem
strony internetowej, poprzez umieszczenie wiadomości zawierającej zestawienie
nowych postanowień Regulaminu oraz postanowień ulegających zmianie.
4. Usługobiorca zostaje powiadomiony o zmianie Regulaminu, poprzez przesłanie na
adres poczty elektronicznej wiadomości o treści wskazanej w ust. 3.
5. Jeżeli Usługobiorca nie wyraża zgody na nową treść Regulaminu, obowiązany jest
zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia poinformowania o
zmianie Regulaminu.
6. Oświadczenie o braku zgody na treść Regulaminu poczytuje się za wypowiedzenie
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
7. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie adresu elektronicznego, który jest
nieprawidłowy, do którego nie ma dostępu oraz za wynikające z wymienionych
faktów następstwa.
8. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na umowy, których realizację rozpoczęto przed
dokonaniem zmiany.
9. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a
Usługobiorcą w związku z zawarciem i wykonaniem umów na podstawie niniejszego
regulaminu lub których niniejszy regulamin stanowi integralną część, jest sąd
właściwy ze względu na miejsce siedziby Usługodawcy.
10. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a
Usługobiorcą, który jest Konsumentem, w związku z zawarciem i wykonaniem umów
na podstawie niniejszego regulaminu lub których niniejszy regulamin stanowi
integralną część, jest sąd właściwy w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania
cywilnego.
11. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umów zawieranych z Usługodawcą.