Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Casa Regal

§ 1 Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Sprzedawca – Casa Regal Marta Witek z siedzibą w: ul. Josepha Conrada 51a, 31-357 Kraków, NIP: 679-263-24-56, REGON: 121539449.
Firma wpisana jest do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Zabierzów – treść wpisu dostępna na stronie Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

3. ustawa s.w.s.k.- ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

4. ustawa ś.u.d.e.– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

5. ustawy o.n.p.k – ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271)

6. ustawa o.ż.s.e.ie – ustawa z dnia 23 października 2015 r. o zużytym sprzęcie i elektronicznym.

7. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych /RODO/

 

§ 2 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin sklepu internetowego Casa Regal, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.casaregal.pl – zwanego dalej „Sklepem”.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

3. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień;
c) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu.
d) zasady wykonania umów sprzedaży,
e) zasady reklamacji i odstąpienia od umowy

f) ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący, następujących minimalnych wymagań technicznych:
a.) Internet Explorer w wersji 8,9 lub 10 z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, lub
b.) Firefox , Safari, Opera, Chrome w aktualnej na dzień 01.12.2013 wersji z włączoną obsługą JavaScript i Cookies
c.) Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby strona casaregal.pl działała na nowszych wersjach przeglądarek wymienionych w punktach a i b , jednak nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie tego oprogramowania i jego współpracę ze stroną.

6. Kupujący, aby móc korzystać ze sklepu powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Sprzedawca zastrzega ograniczenie świadczenia usług za pośrednictwem sklepu do osób, które ukończyły wiek 18 lat.

8. Niniejszy Regulamin jest dostępny za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu, albo bezpośrednio pod adresem: http://www.casaregal.pl/regulamin gdzie można go pobrać i wydrukować.

9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych sklepu, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

10. Ceny podane w sklepie internetowym mogą różnić się od tych w sklepach stacjonarnych i obowiązują tylko w przypadku składania zamówienia poprzez system sklepu internetowego.

11 W celu zapewnienia bezpieczeństwa sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych.

12. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:
a.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
c) korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa, regulaminem, oraz ogólnymi zasadami korzystania z internetu.
d) nie dostarczania treści o charakterze bezprawnym

§ 3 Procedura zawarcia umowy
1. Zawarcie umowy sprzedaży z wykorzystaniem sklepu wymaga wejścia na www.casaregal.pl, wybrania towaru i ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Towary mają swoje zdjęcie, Kupujący wybiera przedmiot poprzez kliknięcie na jego zdjęcie, w celu uzyskania specyfikacji towaru, jego ceny oraz fotografii w większym rozmiarze.

3. Wybrane towary dodawane są do koszyka, poprzez kliknięcie „dodaj do koszyka”.

4. Do momentu podania danych i potwierdzenia zatwierdzenia zamówienia na stronie koszyka, Kupujący może dokonać modyfikacji zamówienia. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie, proces składania zamówienia rozpoczyna się w chwili kliknięcia przycisku „do kasy”.

5. Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych i zaakceptowaniu regulaminu, wyświetlony zostanie przycisk potwierdzenia zamówienia, po kliknięciu którego wyświetlone zostanie podsumowanie.
Podsumowanie zamówienia zawiera informacje o :
1) Sprzedającym i Kupującym
2) przedmiocie zamówienia i jego numerze
3) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów, w tym kosztów dostawy,
4) wybranej metodzie płatności i sposobie oraz koszcie dostawy,
5) dane do przelewu
6) ogólną wagę zamówienia i informację o konieczności zorganizowania wyładunku.
7) Informacje o treści § 4 ust.5.

6. Złożenie zamówienia wymaga akceptacji treści Regulaminu, podania danych w formularzu, wybrania formy dostawy i płatności oraz naciśnięcia przycisku „potwierdź zamówienie ”.

7. Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji o produktach i promocjach.

8. Złożenie zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży.

9. Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzymuje na podany adres e-mail, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych Potwierdzenie zamówienia, zawierające istotne elementy zamówienia określonych w ust. 5 i dane niezbędne do dokonania płatności. W wypadkach określonych w § 7ust. 2 termin ten może być liczony od dnia przesłania oświadczenia.

10. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości z potwierdzeniem zamówienia.

§ 4 Realizacja
Sprzedawca przystępuje do realizacji umowy dnia następnego po:
a) dniu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, kwotą odpowiadającą wartości zamówienia i kosztami dostawy;
b) dniu obciążenia karty płatniczej lub kredytowej Kupującego
c) dniu uznania konta PayU (kiedy kasa jest dostępna w tej metodzie)
d) dniu potwierdzenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem

2. Kupujący winien uiścić cenę za zamówienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania Potwierdzenia. Po bezskutecznym upływie tego terminu umowa wygasa. Nie dotyczy to przypadku zamówienia za pobraniem.

3. Podanie prawidłowych danych oznaczonych w sposób określony w § 13 ust. 4 jest konieczne, aby realizacja zamówienia i informowanie mogło przebiegać poprawnie. W przypadku nie podania, bądź podania błędnych danych sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji do chwili nawiązania kontaktu.

§ 5 Dostawa
1. Sprzedawca zapewnia dostawę towarów jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia.

2. Sklep dostarcza przesyłki do kupującego za pośrednictwem firmy Schenker, innej firmy spedycyjnej lub własnym transportem. Możliwy jest też odbiór własny zakupionego towaru w salonie Sprzedawcy pod adresem Świat Lamp Casa Regal ul. Conrada 51a, 31-357 Kraków.

3. Koszty dostawy , z zastrzeżeniem ust. 4, w przypadku zakupu :
a) towarów do 30kg wynoszą 15zł.
b) towarów o łącznej wartości poniżej 5000zł – 5% od wartości brutto zamówienia, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych, koszty dostawy nie mogą być niższe niż 15 zł.
c) towarów o łącznej wartości powyżej 5000 zł – transport mebli na terenie Polski gratis.
4. W wypadku wyboru przez Konsumenta płatności za pobraniem, niezależnie od wartości zamówienia, pobierana jest dodatkowo opłata w wysokości 15 PLN + 1% wartości towarów kwoty do pobrania.

5. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia i w potwierdzeniu złożonego zamówienia.

6. Dostawy realizowane są w terminie do 7 dni roboczych, licząc od dnia przystąpienia do realizacji zamówienia zgodnie z § 4 ust. 1 lub w wypadku niedostępności towaru zgodnie z § 4 ust. 1 z uwzględnieniem § 7 ust. 5 2 .

7. Utrwalenie oraz potwierdzenie Kupującemu istotnych postanowień umowy następuje poprzez przesłanie na podany przez Kupującego adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar Potwierdzenia oraz faktury VAT lub rachunku konsumenckiego.

8. Zgodnie z prawem przewozowym kurierzy nie mają obowiązku wnoszenia przesyłek o wadze przekraczającej 30kg. W przypadku dostawy towarów o wadze powyżej 30 kg Kupujący jest zobowiązany do organizacji rozładunku towaru z samochodu kuriera.

9. Dostawca dostarcza przesyłki w godzinach 9:00-19:00 w dni robocze. Jeżeli kurier nie zastanie Kupującego pod adresem dostawy, awizuje przesyłkę. Kurier trzykrotnie podejmuje próbę doręczenia przesyłki. Awizo zawiera numer telefonu do lokalnego oddziału firmy kurierskiej lub call center, pod którym można umówić się na doręczenie przesyłki.

§ 6 Odbiór towaru
1. Dla zachowania roszczeń sprzedawcy w stosunku do dostawcy i ułatwienia dowodzenia w aspekcie podmiotu odpowiedzialnego za uszkodzenie towaru, Kupujący proszony jest o dopełnienie obowiązków określonych w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272) określonych w art. 74 i następnych.

2. Kupujący gdy zauważy, że przesyłka jest naruszona, powinien jeszcze przed wydaniem, dopilnować protokolarnego stwierdzenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Ustalenia protokolarne powinny być dokonane w obecności Kupującego.

3. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Kupujący winien niezwłocznie zgłosić ten fakt dostawcy .

4. Protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu przesyłki. Jeżeli Kupujący nie zgadza się z treścią protokołu, powinien zamieścić w nim zastrzeżenie z uzasadnieniem. Kupujący winien otrzymać bezpłatnie egzemplarz protokołu.

5. Gdy Kupujący nie odbierze przesyłki zakupionego towaru (po 3-krotnej próbie dostarczenia paczki przez kuriera) lub bezpodstawnie odmawia odbioru i towar jest z powrotem odesłany przez firmę kurierską, do magazynu Sprzedawcy, wówczas Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu powrotnego oraz ponownego opłacenia wysłania towaru maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od zaistniałej sytuacji. O powyższym stanie faktycznym i kosztach Kupujący zostanie zawiadomiony na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia. W przypadku, gdy Kupujący nie pokryje kosztów, wówczas cała kwota kosztów wynikających z danego transportu będzie przekazana do zewnętrznej firmy windykacyjnej.

§ 7 Niedostępność towaru

1. Informacja o dostępności towaru, znajduje się na stronie ze specyfikacją towaru, pod ceną. Podsumowanie określa termin, w którym produkt będzie dostępny/sprowadzony na zamówienie.

2. Jeżeli towar nie jest dostępny, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego, nie później niż w terminie 3 dni od złożenia zamówienia. Zawiadomienie będzie określać datę, w której towar powinien być dostępny oraz informację o treści niniejszego paragrafu. Zawiadomienie przesyłane jest na adres e-mail podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. Zawiadomienie takie może znajdować się w Potwierdzeniu złożenia zamówienia.

3. Kupujący w wypadku o którym mowa w ust. 1 i 2 może:
a) dokonać wyboru innego podobnego towaru, aktualnie dostępnego, zaproponowanego przez Sprzedawcę w zastępstwie za towar zmówiony;
b) odstąpić od umowy sprzedaży.

4. Oświadczenie co do wyboru opcji Kupujący przesyła na adres e-mail sklep@casaregal.pl .(z którego otrzymał zawiadomienie). Wzór treści oświadczenia będzie zamieszczony w zawiadomieniu.

5. W wypadku wyboru określonej w ust. 3 opcji pod literą:
b) Sprzedawca przesyła Potwierdzenie zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 9 ze wskazaniem ceny towaru i różnicy w cenie z poprzednio wybranym. Potwierdzenie to zastępuje wcześniej wystawione. Nastąpi odpowiednio konieczność dopłaty lub zwrotu różnicy gdyby cena została już uiszczona.

5. Jeżeli Kupujący nie wskaże opcji w terminie 14 dni od wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, Sprzedawca ponownie zawiadomi o niedostępności towaru i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli została już uiszczona.

6. Zwrot zapłaconej sumy następuje niezwłocznie, w terminie do 10 dni od dnia doręczenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 lit c), nie później jednak niż do dnia o którym mowa w ust. 5.

7. Zwrot dokonywany jest w formie i na dane jakie zostały podane przy składaniu zamówienia chyba, że Kupujący zastrzeże inaczej.

§ 8 Płatności
1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatek VAT.

2. Cena nie obejmuje kosztów montażu ani wniesienia zakupionych towarów.

3. Kupujący ma możliwość uiszczenia zapłaty:

a) przelewem na konto – 42 1020 2906 0000 1102 0368 7324 PKO BP Casa Regal Marta Witek, ul. Josepha Conrada 51a, 31-357 Kraków – w tytule przelewu należy podać numer zamówienia.
b) płatnością w systemie PayU – po złożeniu zamówienia i kliknięciu na przycisk „zapłać poprzez płatności.pl” nastąpi przekierowanie na stronę PayU umożliwiającą dokonanie płatności.
c) zapłata kartą płatniczą lub kredytową Visa, MasterCard, etc ……… wymagać będzie podania danych niezbędnych do obciążenia karty, w tym numeru karty, osoby na którą jest wystawiona, terminu ważności karty oraz dodatkowego kodu bezpieczeństwa.

4. Konsument może skorzystać z płatności przy odbiorze towaru – przesyłka za pobraniem – poprzez wpisanie w polu na dodatkowe informacje „płatność za pobraniem ”

5. Kupujący ponosi koszty dostawy .

§ 9 Uprawnienie do odstąpienia od umowy
1. Konsumentowi, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271), przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Wzór oświadczenia o odstąpieniu można pobrać tutaj

2. Oświadczenie winno być wysłane na adres Sprzedawcy (podać adres) w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło wydanie towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Casa Regal Marta Witek ul. Conrada 51a, 31-357 Kraków.

4. Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający ochronę przed uszkodzeniami przesyłki w trakcie transportu. W miarę możliwości w opakowanie oryginalne.

§ 10 Reklamacja towarów

1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży towaru zakupionego w sposób określony w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.), a w szczególności w oparciu o poniższe zasady ( zawarte w ust. 2- 10 :

2. Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową;

3. W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru konsumpcyjnego domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi lub ma cechy okazanej kupującemu próbki albo wzoru, a także, gdy nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy, chyba że sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru.

4. W przypadkach nieobjętych powyższym postanowieniem domniemywa się, że towar konsumpcyjny jest zgodny z umową, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju. Takie samo domniemanie przyjmuje się, gdy towar odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela; w szczególności uwzględnia się zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszące się do właściwości towaru, w tym także terminu, w jakim towar ma je zachować.

5. Na równi z zapewnieniem producenta traktuje się zapewnienie osoby, która wprowadza towar konsumpcyjny do obrotu krajowego w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, oraz osoby, która podaje się za producenta przez umieszczenie na towarze swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego.

6. Sprzedawca nie jest związany zapewnieniem, o którym mowa powyżej, jeżeli wykazał, że zapewnienia tego nie znał ani, oceniając rozsądnie, znać nie mógł albo że nie mogło ono mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy, albo też że jego treść sprostowano przed zawarciem umowy.

7. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. To samo odnosi się do niezgodności, która wynikła z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez kupującego.

8. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę, wymianę na nowy, obniżenia ceny bądź może domagać się odstąpienia od umowy.

9. Od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

10. Kupujący traci uprawnienia przewidziane powyżej w związku z niezgodnością towaru z umową , jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy.

11. Sprzedawca odpowiada wobec Kupujących nie będących Konsumentami za niezgodność z umową sprzedaży towaru zakupionego w sposób określony w Kodeksie Cywilnym.

12. Reklamacje należy kierować  listownie na adres Świat Lamp Casa Regal ul. Conrada 51a, 31-357 Kraków lub e-mailem: reklamacje@casaregal.pl. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie do 14 dni od doręczenia reklamacji.

13. Informacje o wyniku reklamacji lub terminie jej rozpoznania, Sprzedawca przekazuje drogą, jaką zgłoszona została reklamacja. Kupujący może wskazać inną formę kontaktu.

14. Naprawa albo wymiana towaru następuje na koszt Sprzedawcy.

15. Sprzedawca zwraca koszty dostawy towaru pod wskazany adres oraz demontażu rzeczy, które Kupujący musi ponieść, by dostarczyć rzecz do Sprzedawcy. Kupujący zawiadomi Sprzedawcę o potrzebie dokonania powyższych czynności i gdy Sprzedawca nie będzie mógł ich wykonać lub nie wykona ich w odpowiednim czasie Kupujący może uczynić to na jego koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca ponadto ponosi koszt dostarczenia towaru Kupującemu oraz montażu.

16. Zwrot poniesionych prze Kupującego kosztów, o których mowa powyżej wymaga wskazania ich wysokości oraz formy płatności. Zwrot następuje jedynie w wysokości, w jakiej jest to uzasadnione celem dokonania czynności pociągających za sobą koszty.

17. Niezwrócenie rzeczy uniemożliwiające realizacje uprawnień wskazanych powyżej powoduje, że Sprzedawca nie jest zobowiązany do realizacji tych uprawnień.

18. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Kupujący obowiązany jest do pokrycia kosztów odesłania towaru do sprzedawcy – jeżeli przesłano na koszt sprzedawcy – oraz kosztów ponownej dostawy. O kosztach tych Kupujący zostanie poinformowany w odpowiedzi na reklamacje.

§ 11 Gwarancja
1. Sprzedawca jest producentem tylko niektórych towarów.

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski. Producenci udzielają gwarancji na ustalonych przez siebie zasadach znajdujących się w karcie gwarancyjnej oraz ponoszą odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji.

3. Karta gwarancyjna wydawana jest wraz z towarem. Kupujący powinien zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji, jeśli przewiduje to postanowienia gwarancji, bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, wskazanym w karcie gwarancyjnej zakupionego produktu. W przypadku gdy dany towar nie ma karty gwarancyjnej, należy posługiwać się dowodem zakupu /paragon, faktura/.

§ 12 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Sprzedawca zapewnienia w miarę możliwości technicznych w pełni poprawne działania sklepu, uwzględniając w szczególności aktualny stan wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie zgłoszone nieprawidłowości.

2. Kupujący winien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu.

3. Wskazane wyżej nieprawidłowości w funkcjonowaniu sklepu można zgłaszać pisemnie na adres: Casa Regal Marta Witek, ul. Josepha Conrada 51a, 31-357 Kraków lub emailem: sklep@casaregal.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4. W zgłoszeniu należy podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

5. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie do 14 dni od doręczenia reklamacji, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym terminie, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 13 Odbiór zużytego sprzętu.

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym oraz elektronicznym Casa Regal  jako dystrybutor obowiązany jest:

 1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt sprzedawany.
 2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
 3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej, co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
 4. Dystrybutor jest obowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji w zakresie, o którym mowa w ust. 1–3. Dystrybutor udostępniający na rynku sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na odległość jest obowiązany do przekazania tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu.

Punkty odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Krakowa.

PGOW /punkt gromadzenia odpadów wielkogabarytowych/ – Barycz

Ul. Krzemieniecka 40, 30-694 Kraków, tel: 12 278 30 81, 12 34 00 472

 

LAMUSOWNIA

 1. Nowohucka 1d, 31 – 580 Kraków tel. 12 64 62 370

e-mail: lamusownia@mpo.krakow.pl

 

O chęci skorzystania z tego uprawnienia kupujący winien poinformować sprzedawcę w momencie dokonywania zakupu sprzętu przez stronę casaregal.pl w zakładce dane dostawy  – uwagi do zamówienia.  Z uwagi na organizację firm spedycyjnych po odbiór tego sprzętu przyjedzie inny kurier niż ten dostarczający zakupiony towar. O dacie odbioru tego sprzętu kupujący zostanie poinformowany przez obsługę sklepu internetowego www.casaregal.pl. Kupujący może także samodzielnie sprawdzić datę oraz godzinę odbioru dzwoniąc pod numer telefonu +48 601 909 147 od poniedziałku do piątku w godzinach 9,30 – 17,00

§ 14  Dane osobowe
1. Sprzedawca na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), może przetwarzać dane osobowe wskazane poniżej, bez konieczności uzyskiwania zgody Kupującego.

2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy sprzedaży:
1) nazwisko i imiona Kupującego,
2) numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3) adres zameldowania na pobyt stały,
4) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3,
5) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy,
6) adresy elektroniczne Kupującego.

3. W celu realizacji umowy sprzedaży, Sprzedawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia, w szczególności dotyczyć to będzie numeru telefonu komórkowego.

4. Dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną są oznaczone w formularzu zamówienia poprzez stosowne komunikaty.

5. Sprzedawca może przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania przez Kupującego z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

1) oznaczenia identyfikujące Kupującego nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 1,

2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Kupujący,
3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
4) informacje o skorzystaniu przez Kupującego z usług świadczonych drogą elektroniczną.
6. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Sprzedawca, przetwarza tylko te spośród danych określonych w powyższych ustępach, które są:
1) niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,

2) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Kupujących z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą usługobiorcy ,

3) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1,

4) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

7. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Kupującego z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Kupującego.

8. Sprzedawca może powiadomić Kupującego o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w ust. 7.

9. Sprzedawca może odmówić świadczenia usługi drogą elektroniczną z powodu nieudostępnienia przez Kupującego danych, o których mowa w § 10 ust. 4, gdyż przetwarzanie tych danych jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego, jest to niezbędne do realizacji umowy sprzedaży.

10. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych tej osoby oraz prawo poprawiania tych danych.

§ 15 Informacje o przetwarzaniu danych,  opracowane na podstawie wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Casa Regal Marta Witek z siedzibą Krakowie ul. Conrada 51 a, 31-357 Kraków,  e-mail: sklep@casaregal.pl
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Jerzy Kurek tel: 601 909 147 , e-mail  rodo@casaregal.pl
 3. Dane będą przetwarzane w celach handlowych  na podstawie umowy sprzedaży. Administrator informuje także iż dane nie są poddane czynnościom zautomatyzowanym, w tym nie są przedmiotem profilowania.
 4. Dane mogą być udostępniane osobom upoważnionym przez Administratora jedynie w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży oraz ewentualnego wykonania roszczeń z tym związanych, a wynikających z rękojmi lub gwarancji
 5. Dane będą przechowywane jednie przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania umowy sprzedaży, w tym do ewentualnego wykonania roszczeń z tym związanych, a wynikających z rękojmi lub gwarancji.
 6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.
 7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. Przysługuje Pani/u prawo skontaktowania się i wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

§ 16 Postanowienia końcowe

1. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli.

2. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy,
że z dniem 15.07.2022 r. przenieśliśmy nasz sklep w nowe miejsce.

Nowy adres sklepu
ul. Pasternik 80, 31-354 Kraków

(wylot z Krakowa na Katowice w salonie Sofa Linea)