POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

§1 Przepisy ogólne

 • Administratorem danych osobowych Usługobiorcy przekazanych Usługodawcy w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną jest Marta Witek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Casa Regal Wnętrza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Pasternik 80, kod pocztowy 31 – 354, NIP: 6772470832, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł której akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000931611.
 • Usługodawca oświadcza, iż dane osobowe Usługobiorcy nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • Usługodawca dokonuje profilowania w postaci przedstawiania informacji o produktach, nowościach i promocjach, które mogą potencjalnie zainteresować Usługobiorcę.
 • Usługodawca udostępnia mail kontaktowy dla Usługobiorców: krakow@casaregal.pl.
 • Znaczenie nadane pojęciom na podstawie §2 Regulaminu świadczeniu usług drogą elektroniczną znajdują zastosowanie również w niniejszej Polityce prywatności i polityce cookies.

§2 Przetwarzanie danych

 • Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorców, tj. imię i nazwisko, firma, NIP, dane teleadresowe i adresowe, numer telefonu, numer rachunku bankowego, adres IP, treść zapytania/reklamacji/uwag, a także inne identyfikatory oraz informacje gromadzone poprzez pliki cookies.
 • Dane osobowe Usługobiorców są rejestrowane w logach systemowych.
 • Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorców nie posiadających Konta, korzystających ze strony internetowej, w następujących celach:
 • Realizacji wysyłki newslettera, a podstawą przetwarzania danych jest zgoda Usługobiorcy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • analitycznych i statystycznych w postaci analizy aktywności Usługobiorców, ich preferencji, a podstawą przetwarzania jest zgoda, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, wyrażona za pośrednictwem banera cookies,
 • realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania zasobów strony internetowej, a podstawą przetwarzania jest niezbędność do realizacji umowy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
 • obsługi zapytania/uwag, a podstawą przetwarzania jest niezbędność do realizacji umowy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
 • obsługi reklamacji, a podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  analitycznych i statystycznych w postaci analizy aktywności Usługobiorców, ich preferencji, a podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  technicznych, administracyjnych w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz jego administrowaniem, a podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • prowadzenia korespondencji e-mail między Usługodawcą i Usługobiorcą w związku z działalnością gospodarczą Usługodawcy, a podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • dochodzenia lub ustalenia roszczeń albo obrony przed nimi, a podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w związku z ochroną jego praw.
 • Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorców posiadających Konto, w następujących celach:
 • Realizacji wysyłki newslettera, a podstawą przetwarzania danych jest zgoda Usługobiorcy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • analitycznych i statystycznych w postaci analizy aktywności Usługobiorców, ich preferencji, a podstawą przetwarzania jest zgoda, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, wyrażona za pośrednictwem banera cookies.
 • realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a podstawą przetwarzania jest niezbędność do realizacji umowy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
 • obsługi zapytania/uwag, a podstawą przetwarzania jest niezbędność do realizacji umowy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
 • obsługi reklamacji, a podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • prowadzenia korespondencji e-mail lub telefonicznej między Usługodawcą i Usługobiorcą w związku z działalnością gospodarczą Usługodawcy, a podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • dochodzenia lub ustalenia roszczeń albo obrony przed nimi, a podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w związku z ochroną jego praw.
 • Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorców składających Zamówienie, w następujących celach:
 • Realizacji wysyłki newslettera, a podstawą przetwarzania danych jest zgoda Usługobiorcy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • analitycznych i statystycznych w postaci analizy aktywności Usługobiorców, ich preferencji, a podstawą przetwarzania jest zgoda, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, wyrażona za pośrednictwem banera cookies,
 • realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a podstawą przetwarzania jest niezbędność do realizacji umowy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
 • realizacji Zamówienia złożonego przez Usługobiorcę, a podstawą przetwarzania jest niezbędność do realizacji umowy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
  obsługi zapytania/uwag, a podstawą przetwarzania jest niezbędność do realizacji umowy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
 • realizacji obowiązków wynikających w szczególności z przepisów podatkowych, a podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • obsługi reklamacji, a podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • prowadzenia korespondencji e-mail lub telefonicznej między Usługodawcą i Usługobiorcą w związku z działalnością gospodarczą Usługodawcy, a podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • dochodzenia lub ustalenia roszczeń albo obrony przed nimi, a podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w związku z ochroną jego praw.
 • Ponadto, Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy w celach marketingowych, a podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie takie polega na:
 • tworzeniu profilu Usługobiorcy i przedstawianiu informacji o produktach, nowościach i promocjach, które mogą go zainteresować (dotyczy wyłącznie Usługobiorców posiadających Konto)
 • prowadzeniu marketingu bezpośredniego w zakresie usług oferowanych przez Usługodawcę.
 • Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy odwiedzającego profile Usługodawcy prowadzone w mediach społecznościowych. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w celu informowania Usługobiorcy o aktywności Usługodawcy, promowania usług, badania satysfakcji Usługobiorców w związku z jakością usług oferowanych przez Usługodawcę, jak również komunikowania się z Usługobiorcą. Podstawą prawną przetwarzania danych przez Usługodawcę jest uzasadniony interes, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegający na promowaniu własnej marki.
 • Usługobiorca, dokonując Rejestracji, podaje dane osobowe, a następnie oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 • Usługobiorca, składając Zamówienie podaje dane osobowe, w szczególności dane adresowe w celu zawarcia umowy.
 • Usługobiorca składający Zamówienie oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 • Dane są przetwarzane w związku z realizacją umowy, na podstawie zgody, w wyniku realizacji obowiązku prawnego oraz w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, o czym mowa w przepisie art. 6 ust. 1 lit. a), b) c), f) RODO.
 • Podanie danych przez Usługobiorcę w ramach wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, realizacji Zamówienia czy wysyłania zapytania jest wymogiem umownym. Usługobiorca jest uprawniony do ich podania, a ewentualne niepodanie danych uniemożliwi realizowanie przedmiotowej umowy.
 • Niepodanie danych osobowych przez Usługobiorcę, które Usługodawca przetwarza w oparciu o przepis art. 6 ust. 1 lit c) uniemożliwi wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy.
  Niepodanie danych osobowych przez Usługobiorcę, które Usługodawca przetwarza w oparciu o prawnie uzasadniony interes, uniemożliwi realizowanie przez Usługodawcę tychże prawnie uzasadnionych interesów.
 • Określenie adresu IP Usługobiorcy umożliwia Usługodawcy potwierdzenie wyrażenia zgody przez Usługobiorcę na przetwarzanie danych osobowych lub potwierdzenie akceptacji Regulaminu.
 • Dane osobowe uzyskane przez Usługodawcę, w celu wykonania umowy służą w szczególności do realizacji Zamówienia.

§3 Odbiorcy danych. Umowa powierzenia

 • W celu wykonania umowy zawartej między Usługodawcą i Usługobiorcą, Usługodawca w niezbędnym zakresie przekazuje dane osobowe Usługobiorcy zewnętrznym podmiotom, w szczególności dostawcy usług informatycznych, usług płatniczych, bankom, a także podmiotom świadczącym usługi księgowe.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia danych osobowych Usługobiorcy właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie w tym przedmiocie, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 • Przekazanie danych osobowych następuje na podstawie umowy powierzenia danych osobowych, o której mowa w przepisie art. 28 ust. 3 RODO.
 • Usługodawca prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. Rejestr ten zawiera:
 • imię i nazwisko, a także dane kontaktowe Usługodawcy,
 • cele przetwarzania danych osobowych,
 • opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych,
 • podmiotów, którym przekazano dane osobowe Usługobiorcy,
 • informacje o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego,
 • planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych,
 • ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

§4 Uprawnienia Usługobiorcy

 • Usługobiorca ma prawo do stałego dostępu do swoich danych osobowych. Usługobiorca ma prawo do sprostowania umieszczonych danych osobowych na podstawie przepisu art. 16 RODO.
 • Usługobiorca ma prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych na podstawie przepisu art. 17 RODO.
 • Przepis §4 ust. 2 nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne na podstawie przepisu art. 17 ust 3 lit. e) RODO
 • Usługobiorca ma prawo uzyskać potwierdzenie przetwarzania jego danych osobowych, informacje o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, a także informacji o źródłach pozyskania danych, jeżeli nie zostały one uzyskane od Usługobiorcy.
 • Usługobiorca ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z przepisem art. 18 RODO.
 • Usługobiorcy służy prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, zgodnie z przepisem art. 21 RODO.
 • W dowolnym momencie Usługobiorca może cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na skuteczność czynności zawartych uprzednio oraz istniejące zobowiązania między Usługobiorcą a Usługodawcą.
 • Usługobiorca ma prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Bez uszczerbku dla prawa wskazanego w ust. 8, Usługobiorca, na podstawie przepisu art. 79 ust. 1 RODO ma prawo do wniesienia dochodzenia swoich uprawnień drogą sądową.
 • Usługobiorca ma prawo otrzymać od Usługodawcy, w pliku PDF, dane osobowe, dostarczone uprzednio Usługodawcy.
 • Na żądanie Usługobiorcy, Usługodawca jest zobowiązany przekazać dane osobowe, w formie określonej w ust. 10, innemu administratorowi zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 • Uprawnienia, o których mowa §4, z wyjątkiem ust. 8 – 9 Usługobiorca realizuje za pomocą poczty elektronicznej, poprzez wskazanie swojego żądania w wiadomości e-mail. Usługodawca jest zobowiązany niezwłocznie zastosować się do żądania.

§5 Bezpieczeństwo danych

 • Dane osobowe Usługobiorców, z zastrzeżeniem §2 ust. 14, będą przechowywane przez Usługodawcę przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których te dane są przetwarzane, w myśl przepisu art. 5 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, co do zasady przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych – 6 lat.
 • Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe. Odbywa się to zwłaszcza poprzez szyfrowanie, używanie bezpiecznego protokołu, pseudonimizację, zapewnianie poufności, integralności, dostępności i odporności systemów oraz usług przetwarzania, zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich oraz regularne ocenianie skuteczności środków technicznych zapewniających bezpieczeństwo.
 • Usługodawca dba, by dane osobowe przetwarzane były w sposób bezpieczny, dostęp do nich miały jedynie osoby upoważnione, w zakresie niezbędnym do wykonywanych zadań.
 • Usługodawca informuje organ nadzorczy o przypadkach naruszenia bezpieczeństwa dotyczących danych osobowych, zgodnie z przepisem art. 33 RODO. Usługodawca dokumentuje naruszenia ochrony danych osobowych.
 • Usługodawca zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu, zgodnie z przepisem art. 34 RODO.
 • Usługodawca nie udostępnia danych osobowych Usługobiorcy osobom trzecim, z zastrzeżeniem §3 ust. 1, ust. 2.

§6 Polityka cookies

 • Serwis internetowy korzysta z plików cookies – rozumie się przez to dane informatyczne, przechowywane na urządzeniu końcowym Usługobiorcy, w szczególności pliki z nazwą strony internetowej, czasem przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Pliki cookies służą do korzystania z serwisu internetowego.
  Usługodawca poprzez pliki cookies otrzymuje informacje dotyczące przeglądarki, oprogramowania oraz urządzenia końcowego.
 • Usługodawca zamieszcza na urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp.
  W ramach serwisu stosowane są:
 • cookies „niezbędne”: są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy. Konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej;
 • cookies „analityczne”: Umożliwiają zweryfikowanie liczby wizyt na stronie internetowej w celu poprawiania wydajności strony internetowej. Na ich stosowanie wymagana jest zgoda Usługobiorcy;
 • Cookies „funkcjonalne”: Zapamiętują i dostosowują stronę np. do. preferencji językowych. Blokowanie funkcjonalnych cookies może spowodować, że strona internetowa nie będzie działać prawidłowo;
 • Cookies „reklamowe”: pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań Usługobiorcy. Mogą być instalowane przez podmioty zewnętrzne. W oparcie o nie jest konstruowany profil zainteresowań Usługobiorcy. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, ale identyfikują przeglądarkę internetową i urządzenie. Brak zgody na cookies marketingowe nie uniemożliwi wyświetlania reklam, jednak nie będą one dostosowane do potrzeb Usługobiorcy.
 
 • Usługobiorca ma możliwość zmiany ustawień plików „cookies” w odpowiedniej zakładce na stronie internetowej.-